Statut Bractwa CL
(fragmenty)
FRATERNITA COMUNIONE E LIBERAZIONE
STATUT STOWARZYSZENIA

Prolog

Comunione e Liberazione sięga początkiem roku 1954, kiedy to kapłan Luigi Giussani, nauczyciel religii w jednym z liceów mediolańskich, rozpoczyna swą działalność wychowawczą wśród uczniów. Z biegiem lat, bez jakichkolwiek z góry powziętych planów, doświadczenie Comunione e Liberazione, którego celem jest kształtowanie dojrzałej wiary u mężczyzn i kobiet żyjących w dzisiejszym społeczeństwie, rozpowszechniło się najpierw we Włoszech, następnie zaś w Europie i na świecie, przenikając do różnorakich środowisk życia społecznego, kulturalnego i obywatelskiego.

Najgłębszym sensem ruchu jest przywoływanie do pamięci o Chrystusie, tak by była ona przeżywana w codziennych okolicznościach życia. Specyfikę charyzmatu ruchu można ująć następująco:

 • nacisk na pamięć o Chrystusie jako afirmacja źródłowych czynników doświadczenia chrześcijańskiego, które stanowią fundament prawdziwego obrazu człowieka,
 • nacisk na fakt, iż pamięć o Chrystusie może być wzbudzana jedynie we wnętrzu przeżywanej komunionalności,
 • nacisk na fakt, iż pamięć o Chrystusie prowadzi niechybnie do rodzenia widocznej i konstruktywnej komunionalności w społeczeństwie.
 • Będąc namacalnym przykładem dynamiki wielkiej metody chrześcijańskiej, jaką jest wcielenie, ruch pragnął zawsze urzeczywistniać własne powołanie "katolickie" i "misyjne" angażując się w Kościele, z Kościołem i dla Kościoła, w posłuszeństwie Papieżowi i biskupom, poszukując jedności chrześcijan w każdym środowisku jako znaku zmartwychwstania Chrystusa dla dzisiejszego człowieka.

  Art. 1

  Fraternia Comunione e Liberazione (Bractwo Comunione e Liberazione) jest powszechnym stowarzyszeniem świeckich zrodzonym z charyzmatu ks. Luigi Giussaniego, zaaprobowanym i wyniesionym przez Stolicę Apostolską do rangi osoby prawnej. Celem Stowarzyszenia jest wychowywanie osoby do wiary oraz dawanie świadectwa chrześcijańskiego w świecie.

  Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Mediolanie, obecnie Via Rombon 78, i działa we Włoszech, jak i poza ich granicami.

  Art. 2

  Celem, który wytycza sobie Bractwo, jest wspomaganie i promowanie zaangażowania osoby w doświadczenie chrześcijańskie, w posłuszeństwie magisterium i tradycji Kościoła katolickiego, tak aby z czasem każdy człowiek zrealizował własną tożsamość i własne powołanie. Tego rodzaju zaangażowanie znajduje swoje urzeczywistnienie i podporę w przeżywanej komunii stanowiącej wymiar oraz podstawowy wymóg osoby i sprawiającej, że pamięć o wydarzeniu Chrystusa staje się czymś codziennym poprzez przekształcanie egzystencji, włącznie z oddziaływaniem na całe społeczeństwo, przy całej uwadze na stosowność czasu i sposobów.

  Art. 3

  Pod przewodnictwem Papieża i biskupów członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w życiu Kościoła w swoich diecezjach i współpracują w dawaniu świadectwa życia chrześcijańskiego w każdym środowisku - w szkole, na uniwersytecie, w fabryce, w biurze, w świecie kultury, w miejscu zamieszkania - poprzez pracę, która stanowi specyficzną formę więzi człowieka dojrzałego z rzeczywistością.

  Art. 4

  Do zasadniczych momentów i wymiarów w Stowarzyszeniu zalicza się: szczegółowe orędzie i katecheza, uczestnictwo w dniach skupienia oraz w rekolekcjach promowanych przez Stowarzyszenie, systematyczne uczestnictwo w sakramentach, praca kulturowa będąca pogłębieniem i wyrażeniem własnej wiary oraz warunkiem odpowiedzialnej obecności w społeczeństwie, działalność charytatywna będąca formą wychowania do darmowej służby drugiemu oraz wyrazem zaangażowania osoby na szczeblu społecznym, zaangażowanie misyjne będące formą wychowania do zmysłu katolickości Kościoła, a także formą powołania.

  Art. 5

  Członkami Stowarzyszenia są osoby (duchowne, zakonne, świeckie jakiegokolwiek stanu, bez różnicy płci), które przystępują formalnie do Stowarzyszenia i zobowiązują się na piśmie, że pozostając w środowisku własnej codzienności i pracy będą żyć w pełni duchem Stowarzyszenia, zarówno w sensie istoty jak i formy, oraz że w harmonii z powinnościami własnego stanu będą promować i realizować jego cele.

  Art. 6

  Przylgnięcie do Bractwa rodzi się kiedy osoba przekonuje się, że charyzmat Comunione e Liberazione przedstawia dla osoby autentyczne narzędzie pomocy pozwalające jej urzeczywistniać we własnym życiu cel życia Kościoła: rozwój świętości w świecie.

  Ci, którzy mają zamiar przylgnąć do Bractwa, zwracają się do Przewodniczącego Stowarzyszenia z pisemnym podaniem, w którym deklarują podjęcie zobowiązań ustalonych przez niniejszy Statut oraz, zgodnie z otrzymanym pouczeniem, wyrażają zgodę na użycie własnych danych personalnych w celach statutowych. O przyjęciu poszczególnych członków postanawia Diakonia Centralna.

  Art. 7

  Od członków Stowarzyszenia wymaga się codziennego życia komunią, które stanowi drogę poświęcenia się dla misji Stowarzyszenia oraz oddania się na jego służbę dla realizacji celów wytyczonych przez Statut.

  (...)

  wydrukuj   wyślij link